Przetarg

Dostawa materiału roślinnego dla Miejskiego Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.: - część I – drzewa - część II – krzewy i pnącza - część III – byliny i trawy

18-01-2023, 09:36

Dane kontaktowe

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W LESZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Cypriana Kamila Norwida 4,64-100 Leszno
tel. 655299367
e-mail: przetargi@mzz.leszno.pl
http:// mzz.leszno.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiału roślinnego dla Miejskiego Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.:
- część I – drzewa
- część II – krzewy i pnącza
- część III – byliny i trawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W LESZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382259957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cypriana Kamila Norwida 4

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655299367

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzz.leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mzz.leszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

konserwacja i budowa terenów zielonych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiału roślinnego dla Miejskiego Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.:
- część I – drzewa
- część II – krzewy i pnącza
- część III – byliny i trawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42232c9a-9668-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038029/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiału roślinnego dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp z o. o.:- część I - drzewa, - część II - krzewy i pnącza, - część III - byliny i trawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzz_leszno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzz_leszno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
9. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.
10. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Pzp postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie. Złożenie oferty, dokumentów i oświadczeń, zapytań do treści SWZ, wyjaśnień i innych informacji w inny sposób, z pominięciem przekazania ich za pośrednictwem platformy zakupowej uważa się za nieskuteczne.
11. Zamawiający nie udziela ustnych informacji dotyczących postępowania, w szczególności dotyczących ogłoszenia, treści SWZ i ofert.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Pzp.
13. Postępowanie, w tym korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja, oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
15. W formularzu ofertowym wykonawca poda adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana korespondencja.
16. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno, (dalej: Administrator)
2. Dane kontaktowe Administratora: adres korespondencyjny – siedziba Administratora lub telefonicznie: 65 529 93 67, e-mail: sekretariat@mzz.leszno.pl
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno, e-mail: iodo@mzz.leszno.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej "Ustawa PZP" oraz firma informatyczna świadcząca usługi IT dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy PZP;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZZ-361-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części I jest sukcesywna dostawa drzew. Szczegółowy opis zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03452000-3 - Drzewa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający w zakresie zadania przewiduje usługi, o których mowa w SWZ w ramach zadania podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp.
2. Wykonawca jest obowiązany, po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, dostarczyć materiał roślinny objęty prawem opcji w liczbie wskazanej w Załączniku nr 3 do SWZ. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji nie później niż w terminie do dnia 31.12.2023 r.
4. Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania z prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z opcji tylko częściowo. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Zamawiający może skorzystać z opcji stopniowo, składając Wykonawcy oświadczenia w różnych terminach, jednak nie przekraczających terminu wskazanego w ust. 2 aż do osiągnięcia maksymalnego zakresu zamówienia opisanego w Załączniku nr 3 do SWZ.
6. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji.
7. Cena jednostkowa materiału roślinnego objętego prawem opcji będzie taka sama jak dla zamówienia podstawowego.
8. Warunki dostawy materiału roślinnego objętego prawem opcji oraz warunki świadczenia przez Wykonawcę usług zawartych w ich cenie jednostkowej są takie same, jak w zamówieniu podstawowym.
9. Określenie gatunków oraz ilości materiału roślinnego w ramach poszczególnych gatunkach w zakresie prawa opcji została określona w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena ofertowa” – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru wskazanego w SWZ.

2) Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin dostawy materiału roślinnego – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin dostawy materiału roślinnego wraz z rozładunkiem. Termin dostawy roślin Wykonawca winien podać w pełnych dniach kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania dostawy (30 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru wskazengo w SWZ:Zamawiający zastrzega, że w przypadku kryterium termin dostawy roślin:

1. Zamawiający zastrzega, że termin dostaw materiału roślinnego nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Termin ten będzie liczony od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (w formie faksu lub drogą elektroniczną).
2. Dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy termin dostaw materiału roślinnego dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
3. W przypadku gdy Wykonawca wcale nie określi w ofercie terminu dostawy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował termin dostaw roślin 14 dni kalendarzowych.
4. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 2 dni kalendarzowe, do oceny i porównania ofert oraz do rozliczeń wynikających z umowy zostanie przyjęty termin dostaw roślin 2 dni kalendarzowe.
5. Termin dostaw roślin wskazany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części II jest sukcesywna dostawa krzewów i pnączy. Szczegółowy opis zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03451300-9 - Krzewy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający w zakresie zadania przewiduje usługi, o których mowa w SWZ w ramach zadania podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp.
2. Wykonawca jest obowiązany, po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, dostarczyć materiał roślinny objęty prawem opcji w liczbie wskazanej w Załączniku nr 3 do SWZ. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji nie później niż w terminie do dnia 31.12.2023 r.
4. Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania z prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z opcji tylko częściowo. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Zamawiający może skorzystać z opcji stopniowo, składając Wykonawcy oświadczenia w różnych terminach, jednak nie przekraczających terminu wskazanego w ust. 2 aż do osiągnięcia maksymalnego zakresu zamówienia opisanego w Załączniku nr 3 do SWZ.
6. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji.
7. Cena jednostkowa materiału roślinnego objętego prawem opcji będzie taka sama jak dla zamówienia podstawowego.
8. Warunki dostawy materiału roślinnego objętego prawem opcji oraz warunki świadczenia przez Wykonawcę usług zawartych w ich cenie jednostkowej są takie same, jak w zamówieniu podstawowym.
9. Określenie gatunków oraz ilości materiału roślinnego w ramach poszczególnych gatunkach w zakresie prawa opcji została określona w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena ofertowa” – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru wskazanego w SWZ.

2) Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin dostawy materiału roślinnego – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin dostawy materiału roślinnego wraz z rozładunkiem. Termin dostawy roślin Wykonawca winien podać w pełnych dniach kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania dostawy (30 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru wskazengo w SWZ:Zamawiający zastrzega, że w przypadku kryterium termin dostawy roślin:

1. Zamawiający zastrzega, że termin dostaw materiału roślinnego nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Termin ten będzie liczony od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (w formie faksu lub drogą elektroniczną).
2. Dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy termin dostaw materiału roślinnego dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
3. W przypadku gdy Wykonawca wcale nie określi w ofercie terminu dostawy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował termin dostaw roślin 14 dni kalendarzowych.
4. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 2 dni kalendarzowe, do oceny i porównania ofert oraz do rozliczeń wynikających z umowy zostanie przyjęty termin dostaw roślin 2 dni kalendarzowe.
5. Termin dostaw roślin wskazany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach części III jest sukcesywna dostawa bylin i traw. Szczegółowy opis zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający w zakresie zadania przewiduje usługi, o których mowa w SWZ w ramach zadania podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp.
2. Wykonawca jest obowiązany, po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, dostarczyć materiał roślinny objęty prawem opcji w liczbie wskazanej w Załączniku nr 3 do SWZ. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji nie później niż w terminie do dnia 31.12.2023 r.
4. Zamawiający nie ma obowiązku skorzystania z prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z opcji tylko częściowo. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Zamawiający może skorzystać z opcji stopniowo, składając Wykonawcy oświadczenia w różnych terminach, jednak nie przekraczających terminu wskazanego w ust. 2 aż do osiągnięcia maksymalnego zakresu zamówienia opisanego w Załączniku nr 3 do SWZ.
6. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji.
7. Cena jednostkowa materiału roślinnego objętego prawem opcji będzie taka sama jak dla zamówienia podstawowego.
8. Warunki dostawy materiału roślinnego objętego prawem opcji oraz warunki świadczenia przez Wykonawcę usług zawartych w ich cenie jednostkowej są takie same, jak w zamówieniu podstawowym.
9. Określenie gatunków oraz ilości materiału roślinnego w ramach poszczególnych gatunkach w zakresie prawa opcji została określona w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena ofertowa” – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru wskazanego w SWZ.

2) Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin dostawy materiału roślinnego – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin dostawy materiału roślinnego wraz z rozładunkiem. Termin dostawy roślin Wykonawca winien podać w pełnych dniach kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania dostawy (30 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru wskazengo w SWZ:Zamawiający zastrzega, że w przypadku kryterium termin dostawy roślin:

1. Zamawiający zastrzega, że termin dostaw materiału roślinnego nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Termin ten będzie liczony od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (w formie faksu lub drogą elektroniczną).
2. Dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy termin dostaw materiału roślinnego dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
3. W przypadku gdy Wykonawca wcale nie określi w ofercie terminu dostawy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował termin dostaw roślin 14 dni kalendarzowych.
4. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 2 dni kalendarzowe, do oceny i porównania ofert oraz do rozliczeń wynikających z umowy zostanie przyjęty termin dostaw roślin 2 dni kalendarzowe.
5. Termin dostaw roślin wskazany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp– wg Załącznika nr 4 do SWZ.
Oświadczenie , o którym mowa powyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane wSWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w ustępie powyżej składa każdy z Wykonawców.
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wg Załącznika nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy.
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 Pzp– wg Załącznika nr 9 do SWZ -jeżeli dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg Załącznika nr 4 do SWZ
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 Pzp– wg Załącznika nr 9 do SWZ – jeżeli
dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wg Załącznika nr 10 do SWZ.
b) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wg
Załącznika nr 11 do SWZ – jeżeli dotyczy.
c) Odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych bazach danych,
pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 4
do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane zgodnie z opisem warunku w pkt. 10.2.4 SWZ.
4. W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:
- oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, o którym mowa w pkt. 11.1.1, 11.2.1. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 11.3.1.b) SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazw firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., Zmniejszenie zakresu (asortymentu lub ilości) dostarczanych roślin oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy,
2) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania i finansowania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
5) zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
6) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
7) wprowadzenie podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcą, który będzie realizować część przedmiotu umowy,
8) gdy zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się jako podstawę zmiany umowy,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
3) wniosek, o którym mowa w pkt 2 musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 1 Umowy (zmiana ceny jednostkowej) na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzz_leszno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.