Przetarg

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego Radomiu

17-11-2022, 13:23

Dane kontaktowe

Powiat Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7,26-600 Radom
e-mail: inwestycje@spradom.eu
http:// www.spradom.finn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@spradom.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0068c5cb-6670-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00444375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007123/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD
ADRESEM https://oneplace.marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T.
Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl, inspektorem ochrony
danych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T.
Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew.
181email: bkubik@spradom.eu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na pod. art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z
2021 r. poz.1129 ze zm.), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz
rozliczenia,;2)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w
ustawy;posiada Pani/Pan prawo do:żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia post.o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy informujemy iż:w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. skorzystanie przez osobę,
której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia post o udzielenie zam. publ lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.75.2022.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w
Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, zlokalizowanych na: parterze, klatce schodowej i I–ym piętrze obiektu, w skład którego
wchodzi następujący zakres rzeczowy:
a) roboty rozbiórkowe;
b) roboty budowlane;
c) instalacje elektryczne.
UWAGA!
Zamawiający żąda zgodnie z art. 100 ustawy Pzp, na mocy art. 4 ust 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. Z 2020 r poz. 1062 z późn. zm.) w przypadku zlecenia lub
powierzenia, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub
udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publicznych jest zobowiązany do
określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie
tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6
przywołanej ustawy. 1.3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO
SWZ. SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) Projekt techniczny
2) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) przedmiary

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. G – okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia 40%
Razem 100%
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + G
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według
następujących zasad:
5.2 Kryterium - cena brutto oferty.
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z
formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt, 1pkt = 1%
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
5.3 Kryterium – okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia.
Gwarancja zostanie udzielona na rzecz finalnego odbiorcy produktu tj. Zamawiającego i potwierdzona pisemnie, ze wskazaniem
nazwy realizowanej inwestycji.
Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 60 miesięcy oraz
dłuższy niż 84 miesiące.
Lp. Okres gwarancji jakości i rękojmi na cały zakres zamówienia
Ilość punktów
1. nie mniej niż 60 m-cy 0
2. 66 m-cy 10
2. 72 m-cy 20
3. 78 m-cy 30
4. 84 m-cy i więcej 40
Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację według poniższego wzoru:
1 pkt = 1%
UWAGA!
Wykonawca określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania gwarancji i rękojmi w
innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający
przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 60 m-cy od dnia podpisania umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje)- w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu modernizacji i adaptacji
pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta
tysięcy złotych 00/100)
Uwaga:
1. Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty,
stanowiące podstawę wykazania doświadczenia;
2. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji
ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o
przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, (Kierownik Budowy).
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
** Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
9.2.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;(jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym zamawiający samodzielnie pobierze z
ogólnodostępnych rejestrów )
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835) - dalej „ustawa sankcyjna” - wg załącznika
12 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie,
kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
załącznik nr 3
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 4

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo:
gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: (do 1,5%) 7 000,00 PLN
(słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100),
10.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
BNP PARIBAS Bank POLSKA S.A.
Nr 71 1600 1462 1821 4410 60 0000 03
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: WI.272.75.2022.KK – „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego Radomiu”.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
10.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub
poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym,podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.
a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca,wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się
ten
dokument elektroniczny;
b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione podmioty inne niż
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe
odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci
papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z
tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowanie postanowienia umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Złożenie oferty jest
jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
Zmawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.