Przetarg

„Zakup i dostawa materiału opałowego – pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023”

21-09-2022, 15:07

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie
Juliusza Poniatowskiego 5,97-318 Czarnocin
tel. 44 616 51 23
e-mail: zscku@czarnocin.edu.pl
http:// www.zscku.czarnocin.edu.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa materiału opałowego – pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZS CKU w Czarnocinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000783574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Poniatowskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarnocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-318

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 616 51 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zscku@czarnocin.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zscku.czarnocin.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa materiału opałowego – pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8494557-39a5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00332958/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Zakup i dostawa materiału opałowego – pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres ESP (skrytki ePUAP): /ZSRCzarnocin/SkrytkaESP
Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP, gdyż składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu
3) poczty email zscku@czarnocin.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, e-mail: zscku@czarnocin.edu.pl
▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: aus-safety@protonmail.com
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa materiału opałowego – pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023”
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
− na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych − na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
− na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c R

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKU.3601.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa granulatu drzewnego – pelletu wraz z załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej do transportu pelletu i rozładunkiem pelletu do magazynu za pomocą złącza pneumatycznego, dla potrzeb grzewczych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin w ilości szacunkowej około 120 ton, w okresie od dnia popisania umowy do dnia 31 maja 2023 r.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 09111400-4 paliwa drzewne
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i rozładunku pelletu drzewnego, na własny koszt i ryzyko zgodnie z zasadami bhp i p.poż we wskazanym miejscu na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin
4. Zamawiający zastrzega, że może nie dokonać zamówienia planowanych ww. ilości pelletu. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości pelletu przez Zamawiającego. Ostateczna ilość zakupionego pelletu wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego.
5. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie i realizowane przez Wykonawcę jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00.
6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Ilość jednorazowej dostawy to od 15 do 24 ton pelletu.
8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
9. Wraz z każdą dostawą pelletu Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu, a na wezwanie Zamawiającego - raport z badań laboratoryjnych próbki pelletu.
10. Wykonawca zapewnia, iż dostarczany pellet będzie należytej jakości tj.:
długość od 3,15 mm do 40 mm;
średnica pelletu – 6 mm +/- 1 mm;
wilgotność – do 10 %;
zawartość popiołu – do 0,7 %;
gęstość nasypowa - 600-750 kg/m3
wartość opałowa – od 16,5 MJ/kg do 19 MJ/kg
i będzie posiadał certyfikat DIN plus lub EN plus A1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

L.p. KRYTERIUM WAGA
1. CENA BRUTTO ZA 1 TONĘ PELLETU (A) 60 % - 60 pkt

2. TRMIN DOSTAWY PELLETU (B) 40 % - 40 pkt


1. Cena brutto za 1 tonę pelletu (A): waga kryterium 60 pkt.
Sposób obliczania:
Najniższa cena
A = ---------------------------- x 60 punktów
Cena badanej oferty

2. Termin dostawy pelletu (B): waga kryterium 40 pkt.
- ocena w niniejszym kryterium polega na przyznaniu ofercie punktów za zaoferowanie najkrótszego terminu dostawy. Zamawiający dokona oceny w niniejszym kryterium na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu.
Do oceny ofert Zamawiający będzie przyjmował termin od 4 do 10 dni kalendarzowych.
Ilość punktów w kryterium liczona będzie na następujących zasadach:
B = 4 dni kalendarzowe - 40 punktów
5 dni kalendarzowych - 35 punktów
6 dni kalendarzowych - 30 punktów
7 dni kalendarzowych - 20 punktów
8 dni kalendarzowych - 10 punktów
9 dni kalendarzowych - 5 punktów
10 dni kalendarzowych - 0 punktów

Zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 10 dni kalendarzowych spowoduje, że oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
Uwaga: Niejednoznaczne zaoferowanie terminu dostawy bądź brak wpisu zostanie uznane, że Wykonawca dostarczy pellet w terminie 10 dni kalendarzowych a Wykonawca otrzyma 0 punktów.

3. C - suma obu kryteriów
C = A+B
A - kryterium - cena
B - kryterium - termin dostawy pelletu.

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 5, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
− przedłoży wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pelletu luzem przy użyciu autocysterny ze złączem pneumatycznym o łącznej wielkości, co najmniej 500 ton; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium
− przedłoży dowody, że dostawy pelletu były wykonane lub są wykonywane należycie; dowodami są w szczególności:
• poświadczenie lub referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane
• oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia lub referencji bądź innych dokumentów.
W przypadku, gdy Zamawiający (ZSCKU w Czarnocinie) jest podmiotem, na rzecz, którego zamówienia wskazane w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
− w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie, (jeśli dotyczy)
− jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania
− jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om, który/rzy nie jest/są podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego/tych Podwykonawcy/ów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego/tych Podwykonawcy/ów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków (art. 274 ust. 4 ustawy Pzp).
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu dostaw pelletu wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SWZ; w przedmiotowym wykazie robót Wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach udziału w postępowaniu niniejszej SWZ; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek
b) dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenie lub referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz, którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie lub referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
− w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie, (jeśli dotyczy)
− jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania
− jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om, który/rzy nie jest/są podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego/tych Podwykonawcy/ów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tego/tych Podwykonawcy/ów podstawy wykluczenia z postępowania.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków (art. 274 ust. 4 ustawy Pzp).
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zgodnie z SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszej SWZ
2) certyfikat pelletu DIN plus lub EN plus A1
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do niniejszej SWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg załącznika nr 3 do niniejszej SWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (tylko w sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wg załącznika nr 4 do niniejszej SWZ; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (tylko w sytuacji, kiedy Wykonawcy występują wspólnie) – wg załącznika nr 5 do niniejszej SWZ; oświadczenie ma być podpisane przez każdego z Wykonawców
7) pełnomocnictwo, które musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (tylko w sytuacji, jeżeli dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
c) musi zawierać w szczególności:
− wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy
− Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
− wskazanie ustanowionego Pełnomocnika
− wskazanie zakresu umocowania Pełnomocnika
11. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełnić następujące wymagania:
1) dokumenty dotyczące własnej firmy, np. oświadczenie o braku wykluczenia – składa osobno każdy z Wykonawców
2) dokumenty wspólne, np. formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa Pełnomocnik Wykonawców
3) wypełniając dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych Wykonawców.
12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby), składa oświadczenia wskazane w rozdziale IX ust. 10 pkt. 3 i 4 niniejszej SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni