Przetarg

Dostawa opału do jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku garnizonu pomorskiego na sezon grzewczy 2021/2022

11-08-2021, 14:35

Dane kontaktowe

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 15,80-819 Gdańsk
tel. 47 74 14 945, 47 74 14 817, 47 74 14 752
e-mail: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl
http:// www.pomorska.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa opału do jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku garnizonu pomorskiego na sezon grzewczy 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191236094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-819

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 74 14 945, 47 74 14 817, 47 74 14 752

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału do jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku garnizonu pomorskiego na sezon grzewczy 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c62aca7-fa90-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012396/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Zakup opału

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie Zakupowej Zamawiajacego OpenNexus: https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności zapytań, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie
postępowania https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk lub drogą elektroniczną zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Tyle ile się zmieści z : Cz. I
1. Zgodnie z art. 64. Zamawiający niniejszym w postępowaniu o udzielenie zamówienia korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z
produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności zapytań, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie
postępowania https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk lub drogą elektroniczną zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl
4. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- sprawy proceduralne: Monika Sarach – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, Longina Grzegórska – starszy specjalista Sekcji Zamówień Publicznych oraz sekretarz postępowania.
e-mail: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl
5. Wykonawca na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej zamieszcza na stronie postępowania https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl w zakładce „Zamówienia publiczne- postępowania”.
7. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ staje się jej integralną częścią.
8. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania
wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
9. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
10. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawieraną umową będzie Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
e-mail: iod.kwp@gd.policja.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 25/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 262372,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do KMP Słupsk, KPP Lębork na sezon grzewczy 2021/2022

4.2.5.) Wartość części: 34375,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09113000-4 - Koks

09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do KPP Kwidzyn (KP Sadlinki), KPP Nowy Dwór Gdański (KP Krynica Morska), KPP Starogard Gdański (KP Lubichowo), KPP Kościerzyna (KP Karsin), KPP Kartuzy (KP Somonino), KPP Pruszcz Gdański (KP Trąbki Wielkie) na sezon grzewczy 2021/2022

4.2.5.) Wartość części: 50291,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09113000-4 - Koks

09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do KPP Puck, KPP Bytów (KP Miastko), KPP Pruszcz Gdański (PP Przywidz i PP Cedry Wielkie) na sezon grzewczy 2021/2022

4.2.5.) Wartość części: 177705,53 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09113000-4 - Koks

09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SWZ).

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu o udostępnieniu zasobów (załącznik nr 7 do SWZ) opisane w rozdziale VII ust. 3 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XIV SWZ (zgodnie z Załącznikami nr 2a i 3a do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia : zał. nr 2 i 2a

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami nr 3, 3a do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SWZ oraz wykazem asortymentowym zał. nr 6 do SWZ na zadania: 1, 2 lub 3 (odpowiednio do zadań, na które złożono ofertę).

UWAGA: dokumenty dot. pkt 2 nie podlegają uzupełnieniu i niezłożenie któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty.

3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
Dotyczy również przypadku złożenia oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://aukcje.uzp.gov.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną na zadanie nr 3.
AUKCJA ELEKTRONICZNA: na zadanie nr 3.
1) Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną zgodnie z art. 308 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 228-238 u-pzp.
2) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
3) Jeśli nie zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu, aukcja elektroniczna nie zostanie przeprowadzona, a oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert pisemnych, złożonych w toku postępowania.
4) W sytuacji, gdy dwie lub więcej oferty uzyskają jednakową maksymalną liczbę punktów w toku aukcji elektronicznej, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych w formie pisemnej.
5) Jeżeli w toku aukcji nie zostanie złożone żadne postąpienie, zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert pisemnych.

Uwaga: w aukcji elektronicznej minimalne postąpienie w tym kryterium to 100 zł. Licytowana cena będzie ceną brutto za realizację całego zamówienia.
Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.
Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach miesięcznych stosownie do wysokości wystawionej faktury.

Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy