Przetarg

„Dostawa materiału roślinnego (drzew) w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław” wraz z usługą polegającą na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji w pasie drogowym przy ul. Granicznej we Wrocławiu.”

11-08-2021, 11:45

Dane kontaktowe

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33,50-231 Wrocław
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
http:// www.zzm.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa materiału roślinnego (drzew) w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław” wraz z usługą polegającą na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji w pasie drogowym przy ul. Granicznej we Wrocławiu.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932104838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trzebnicka 33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-231

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiału roślinnego (drzew) w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław” wraz z usługą polegającą na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji w pasie drogowym przy ul. Granicznej we Wrocławiu.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b14ab01c-fa7d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000852/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa materiału roślinnego (drzew) w ramach akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław” wraz z usługą polegającą na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji w pasie drogowym przy ul. Granicznej we Wrocławiu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelkie informacje o „Platformie 2021” znajdują się w SWZ oraz w instrukcjach w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego–o ile SWZ nie stanowi inaczej.
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa i podać nazwę Zamawiającego: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Adres Platformy zakupowej, na której opublikowano postępowanie i poprzez którą będzie istniała wyłączna możliwość komunikowania się z Zamawiającym, składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów, zwanej na BIP Zamawiającego „Platformą 2021” to
https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji – W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOSBISTYM za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl - w zakładce „Korespondencja”.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej/”Platformy 2021”, opisuje SWZ oraz instrukcje na "Platformie 2021"
3. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Jeśli Wykonawca posiada podpis kwalifikowany może taką weryfikację wykonać samemu przez podpisanie wniosku rejestracyjnego. Tak podpisany wniosek jest akceptowany automatycznie.
W związku z powyższym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
5. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOSBISTYM za pośrednictwem Platformy 2021
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa i podać nazwę Zamawiającego: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6. Dopuszczalna FORMA ELEKTRONICZNA LUB POSTAĆ ELEKTRONICZNA OPATRZONA PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOSBISTYM, ma być złożona jako:
6.1 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
6.2 będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
7. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
7.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
7.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
7.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
7. 4 Włączona obsługa JavaScript;
7.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
8. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
10. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
11. Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje SWZ odbywają się na Platformie 2021.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu ul. Trzebnicka 33 (50-231) Wrocław, adres email: sekretariat@zzm.wroc.pl;
Wyznaczono IOD;
Dane osobowe (DO) Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
Odbiorcami DO Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
DO Wykonawcy będą przechowywane, przez okres sporządzania i przechowywania protokołu postępowania;
obowiązek podania przez Wykonawcę DO jest wymogiem ustawowym;
w odniesieniu do DO Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
Wykonawca posiada: prawo dostępu do DO; prawo do sprostowania DO z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Pzp; prawo żądania ograniczenia przetwarzania DO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Wykonawcy nie przysługuje: prawo do usunięcia DO; prawo do przenoszenia DO; prawo do sprzeciwu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych go dotyczących (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego i nieograniczające przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uznana, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/220/57/2021/DZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Asortyment, ilość, parametry, sposób uprawy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył drzewa:
1) uprawiane w gruncie:
- z bryłą korzeniową – B lub
- produkowane w kontenerze - K
Parametr ten określony jest w kolumnie nr 5 kosztorysów ofertowych (zał. Nr 1.1 do SWZ) pn. „forma”.
Asortyment, ilość, parametry, zawierają kosztorysy ofertowe dla każdego zadania oddzielnie (zał. Nr 1.1 do SWZ), w których podano wymagane:
- wysokość pnia drzewa (Pa) – (kolumna nr 6)
- obwód pnia drzewa mierzony na wys. 100 cm (kolumna nr 7)
- inne parametry drzew i krzewów jak: wysokość, średnicę, długość i liczbę pędów, rozmiar pojemnika, formę, inne parametry materiału roślinnego (kolumna nr 8).
Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.
Zamawiający zamawia drzewa w I wyborze:
 drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany, i kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, niepodkrzesywane w szkółce, równomiernie zagęszczone pędami),

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz wyrównany pod względem wielkości. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną
i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien być regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata. Każde drzewo powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany
W przypadku odmian drzew lub licencjonowanych zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia licencji.
2. Materiał musi posiadać następujące cechy:
- podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości określonej w kosztorysie ofertowym, w kolumnie nr 6 – „Pa” (zał. Nr 1.1 do SWZ). W przypadku nie określenia tego parametru w kosztorysie ofertowym należy przyjąć, że wysokość pnia powinna być minimum 1,80m.
- pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,
- przewodnik powinien być prosty,
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku
i odmiany,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm średnica bryły 45-54 cm, 14-18 cm średnica bryły 55-65 cm, 18-20 cm średnica bryły 70 cm. W przypadku większych parametrów drzew bryła korzeniowa proporcjonalnie większa. Rośliny kopane z gruntu powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub kontenerem w przypadku krzewów, a bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14 cm zabezpieczone jutą i drucianą siatką nieocynkowaną.

Wady niedopuszczalne:
1. uszkodzenia mechaniczne roślin, w tym uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
2. objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,
3. odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
4. złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
5. ślady żerowania owadów,
6. oznaki chorobowe,
7. zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,
8. martwice i pęknięcia kory,
9. uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
10. dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego przewodnika,
11. brak wymaganej liczby szkółkowań,
12. uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła - powstała wskutek np. nieprawidłowego transportu, przenoszenia, rozładunku),
13. poważne deformacje bryły korzeniowej,
14. pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych ze złą lub późną interwencją ogrodniczą lub pogodą tj np. listwy mrozowe, oparzenia, wrośnięte elementy mocujące tj. taśmy, zdeformowane lub otarte pnie,
15. niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu).

3. Wykonawca winien dostarczyć materiał roślinny:

1) na teren lokalizacji sadzenia, na którym Komisja w składzie: przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego. Miejsce, termin dostawy oraz ilość poszczególnych partii materiału roślinnego z wyszczególnieniem gatunków Wykonawca winien uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym. W trakcie kwalifikacji materiału roślinnego może zostać spisany protokół, w którym zostanie określone czy materiał roślinny został zaakceptowany przez Zamawiającego

4. Transport materiału roślinnego:
Wykonawca ponosi koszty transportu i rozładunku materiału roślinnego.
1) Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na terenie lokalizacji nasadzenia.
2) Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W przypadku roślin z gołym korzeniem, materiał należy dostarczyć zadołowany w skrzyniach.
3) Rozładunek materiału roślinnego polega na wypakowaniu roślin oraz rozłożeniu
ich w sposób pozwalający na jego ocenę pod względem jakościowym i ilościowym.
4) W przypadku uszkodzenia roślin w czasie transportu lub rozładunku, Wykonawca dostarczy niezwłocznie nowy materiał.

5. Sadzenie materiału roślinnego.
a) drzew

6. Pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych drzew i krzewów, traw i bylin.
a. Nasadzenia należy objąć 36-miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03452000-3 - Drzewa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy sposób oceny ofert zawiera SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością:

- co najmniej jedną usługę sadzenia drzew z minimum roczną pielęgnacją gwarancyjną wraz z dostawą materiału roślinnego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto
lub

- co najmniej jedną dostawę drzew oraz co najmniej jedną usługę polegającą na sadzeniu drzew z minimum roczną pielęgnacją gwarancyjną o sumarycznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wskazanymi poniżej osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.:

1) kierownikiem prac, który posiada minimum średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub szkoła wyższa obejmująca kierunki rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu) oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie przy pracach w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz ukończył kurs obejmujący swym zakresem zagadnienia pielęgnacji drzew ozdobnych.
2) ogrodnikiem z ukończoną szkołą ogrodniczą (zasadniczą lub średnią) lub uczelnią wyższą (kierunek związany z przedmiotem zamówienia), który posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracach związanych z utrzymaniem zieleni.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - chodzi o następujące dokumenty, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415):

a) wykaz dostaw/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostaw/usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 2.4 lit. a) SWZ (Załącznik nr 8 do SWZ).

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dokumenty - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale IX pkt 2 ppkt 2.4 lit. b) SWZ (Załącznik nr 9 do SWZ),

c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale IX pkt 2 ppkt 2.4 lit. b) SWZ (Załącznik nr 10 do SWZ).

UWAGA:

A. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług /dostaw z usługą, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, Zamawiający żąda aby:

- wykaz usług, dotyczył takich usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
- wykaz dostaw z usługą, dotyczył takich dostaw z usługą, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

B. Okresy wyrażone w latach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia:
a) w którym upływa termin składania ofert;
b) złożenia podmiotowego środka dowodowego, w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp (zmiana umowy w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego) oraz art. 462 ust. 7 ww. ustawy (zmiana kub rezygnacja z podwykonawcy).

C. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia – chodzi o następujące dokumenty, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415):

1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 6 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 7 do SWZ - w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 300,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy (dalej „Wyk”) wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę oraz wymagane przez Zamawiającego (dalej „Zam.”) dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymogami SWZ.1. Oferta i inne wymagane do złożenia wraz z nią oświadczenia i dokumenty-powinna być podpisana - przez ustanowionego Pełnomocnika.2. W przypadku gdy podmiotowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wyk., wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wyk., wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie ocenie podlegać będzie spełnienie przez nich warunku udziału w postępowaniu w sposób wskazany poniżej:3.1. Na podst.art.117ust.3 ustawyPzp Zam.uzna za spełniony warunek dot.zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wymaganego doświadczenia (dalej „dośw.)-gdy co najmniej jeden z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie spełni dany warunek samodzielnie w całości lub niektórzy albo wszyscy Wyk. spełniają określony warunek w całości. Niedopuszczalne jest łączenie elementów/zakresów tegoż warunku w ramach dośw. posiadanego przez poszczególnych wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie – celem wykazania spełniania warunku w całości. W przypadku wykazywania przez jednego z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie dośw. w pracach/części prac z innym podmiotem – dla wykazania dośw. Zam. dopuszcza tylko to dośw. tegoż Wyk., które wynika z jego faktycznego udziału w danym zakresie zamówienia. Zam. uzna, iż Wyk. wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają postawiony warunek/warunki o ile będą one wypełnione w sposób określony powyżej. 3.2. Na podst.art.117ust.3 ustawyPzp Zam.uzna za spełniony warunek dot.zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania określonym personelem–w sposób sumaryczny (łączny/wspólny) tzn. gdy osoby wskazane w warunku będą osobami, którymi dysponują lub będą dysponować sumarycznie (łącznie/wspólnie) Wyk.wspólnie ubiegający się o zamówienie (tj. jeden Wyk.dysponuje kierownikiem budowy a inny Wyk. innym wymaganym specjalistą) lub gdy co najmniej jeden z Wyk.wspólnie ubiegających się o zamówienie dysponuje lub będzie nimi dysponował (tj. jeden Wyk. dysponuje kierownikiem budowy i innym wymaganym specjalistą). Dopuszczalne jest łączenie elementów/zakresów tegoż warunku przez poszczególnych wyk.wspólnie ubiegających się o zamówienie – celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w całości.4. Każdy z Wyk.wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- składa - Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (dotyczy sytuacji, z której wynika wykonanie przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 4 do SWZ (wraz z ofertą), 5. Jeżeli Wyk.powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wyk., Zam. żąda aby - wykaz robót, dotyczył takich robót budowlanych, w których wykonaniu Wyk.ten bezpośrednio uczestniczył.6. Wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wyk., pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.7. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wyk.wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zam. może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wyk.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy niezależnie od wartości zmiany, są możliwe zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. Wzór umowy zawiera rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia.
2. Wszelkie przewidziane w ust. 1 powyżej możliwości ograniczenia zakresu zamówienia nie mogą spowodować obniżenia całościowego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ten sposób, że wynagrodzenie to będzie niższe niż 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień umowy
w wypadku gdy z przyczyn których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, mimo należytej staranności, ujawniły się lub wystąpiły okoliczności uzasadniające zmianę umowy inne niż wskazane w ust. 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy i nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia ponad 50% wartości pierwotnej umowy.
4. W wypadku zmiany umowy powodującej wydłużenie terminu jej wykonania lub zwiększenie wysokości wynagrodzenia zmianie ulegają każdorazowo również postanowienia umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zostały przewidziane, poprzez zwiększenie (uzupełnienie) wysokości zabezpieczenia oraz zmianę terminów zwrotu zabezpieczenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w wypadku odmowy zmiany umowy
z uwzględnieniem zmian postanowień dotyczących zabezpieczenia, a Zamawiający będzie uprawniony z tej przyczyny do obciążenia Wykonawcy karą umowną
w wysokości takiej jak przy odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, przy czym nie wyklucza to dochodzenia roszczeń przenoszących wartość kary umownej.
5. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zmiana umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, o których wiedzę posiada Wykonawca wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku
o dokonanie zmiany umowy w terminie 7 dni od wystąpienia lub ujawnienia się okoliczności uzasadniających zmianę umowy, w którym Wykonawca obowiązany jest wskazać zmianę umowy, o której dokonanie wnioskuje wraz z podaniem uzasadnienia oraz przedłożeniem dowodów potwierdzających wystąpienie okoliczności faktycznych uzasadniających dokonanie zmiany umowy. Powyższe nie kreuje uprawnienia po stronie Wykonawcy do żądania dokonania zmiany umowy zgodnie ze złożonym wnioskiem.

7. Dopuszczalne są również zmiany umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej na BIP Zamawiającego „Platformą 2021”, na której opublikowano przedmiotowe postępowanie u Zamawiającego pod adresem: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl i poprzez którą będzie istniała wyłączna możliwość składania ofert oraz innych żądanych z nią oświadczeń i dokumentów – w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia (art. 436 pkt 1 ustawy Pzp):

Przewidywany termin wydarzenia nastąpi w dniu 16 października lub 23 października lub 6 listopada 2021 r. lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego w sezonie jesiennym br.
Realizacja prac zostanie przeprowadzona w następujących terminach:
a) odbiór materiału roślinnego, który jest zgodny z parametrami i wymaganiami niniejszej umowy - należy przeprowadzić min. 14 dni przed terminem wydarzenia. Odbiór materiału roślinnego zostanie potwierdzony protokołem;
b) przygotowanie terenu pod nasadzenia zostanie zakończone min. 3 dni przed terminem wydarzenia. Wykonawca na swój koszt dokona zabezpieczenia i wygrodzenia terenu przeznaczonego pod nasadzenia. Materiał roślinny zostanie przygotowany do nasadzenia, rozstawiony w wyznaczonej do nasadzenia lokalizacji – min. 1 dzień przed terminem wydarzenia;
c) protokolarny odbiór prac, będzie przeprowadzony do 21 dni, licząc od dnia wydarzenia. Ww. odbiór prac będzie obejmował dostarczenie materiału roślinnego, przygotowanie terenu pod nasadzenia, realizację nasadzeń w ramach wydarzenia, usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z niewłaściwym posadzeniem, mulczowanie, palikowanie drzew, montowanie i właściwe oznaczenie taśm z oznaczeniem akcji społecznej „Wrośnij we Wrocław”, przedstawienie harmonogramu, dotyczącego pielęgnacji gwarancyjnej nasadzeń oraz inne czynności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
d) pielęgnacja gwarancyjna wykonanych nasadzeń będzie liczona od dnia protokolarnego odbioru nasadzeń (lit. c powyżej) przez 36 kolejnych miesięcy.
2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy