Przetarg

Zakup i dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie

11-08-2021, 08:41

Dane kontaktowe

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie
Żwirki i Wigury 55,62-561 Ślesin
e-mail: kierownikgospodarczy@szkolaslesin.pl
http:// www.zspslesin.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311562160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 55

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownikgospodarczy@szkolaslesin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspslesin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4069b4ae-f9b8-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002020/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Pellet drzewny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje ogólne:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres skrzynki ePUAP: /zspslesin17/SkrytkaESP
c) oraz poczty elektronicznej: kierownikgospodarczy@szkolaslesin.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Do formularza do składania ofert można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować je na stronie miniPortalu. Do zaszyfrowania można wybrać pojedyncze pliki, które po zaszyfrowaniu automatycznie będą miały format .zip. Można również zaszyfrować cały folder – musi on być skompresowany do archiwum. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Balewską.
2) Formy kontaktów:
a) listownie: ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
b) telefonicznie: 63/2 704 027
c) Inspektor ochrony danych.: p. Ewa Galińska, inspektor@osdidk.pl
3) Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
5) Okres przechowywania danych.
Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszym postępowaniem i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.ZSP.231.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 213500 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego na potrzeby ogrzewania budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie mieszczących się :
a) przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Ślesinie,
b) przy ul. Młodzieżowej 1 w Ślesinie.

Szacowana ilość 350 ton
1) Wymagane parametry minimalne pelletu (z drewna iglastego):
- wartość opałowa min. 17,5 MJ/kg,
- zawartość popiołu do 0,7 %,
- zawartość wilgoci całkowitej do 7,5%
- średnica do 10 mm
Proponowany pellet powinien odpowiadać certyfikatom DIN PLUS lub ENPLUS.
2) Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny :
- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo - organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki (zgodnie z § 2 pkt 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, Dz. U. z 2020 r., poz. 1860)
- nie będzie zawierał w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości pelletu drzewnego danego rodzaju, tj. nie będzie zawierał w sobie dodatków niebiodegradowalnych, niewystępujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia;
- nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na złożone zamówienie

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 PZP
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.
b) zdolności technicznej lub zawodowej- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: wykonał należycie lub również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia w ilości łącznej minimum 150 ton.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy PZP - wzór oświadczenia dla Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2, a dla podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie
Zamawiającego, o których mowa w art. 274 PZP:
1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: Załącznik nr 2b do SWZ
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy PZP - wzór oświadczenia dla Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2, a dla podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 2a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w art. 274 PZP:
a) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy zł.)
b) wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia w ilości łącznej minimum 150 ton wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane.
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że proponowany przez wykonawcę pellet spełnia określone przez Zamawiającego wymagania określone w Rozdziale III SWZ, poprzez dostarczenie dokumentu w formie sprawozdania lub protokołu z badań lub analiz lub innego dokumentu wydanego przez niezależną od Wykonawcy jednostkę oceniającą lub laboratorium, potwierdzające żądane parametry.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, o ile oferta nie będzie podlegała odrzuceniu albo nie zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Formularz cenowy - Załącznik nr 1a do SWZ.
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. spółki cywilne, konsorcjum;
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby .
6) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
7) Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w rozdziale V pkt.1.2 SWZ, przy czym warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden Wykonawca oraz żaden Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 PZP .
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy PZP składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta, tzn. w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (np. skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej (papierowej), w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie elektronicznej kopii (np. skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej (papierowej) kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
z pełnomocnikiem. 4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art. 455.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania takich zmian w razie:
1) zmiany stawi VAT w toku wykonywania umowy - do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury,
2) zmniejszenia ceny jednostkowej przedmiotu umowy w przypadku obniżenia cen przez Wykonawcę,
3) terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. wojna, klęski żywiołowe, powódź),
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
3. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, adres skrzynki ePUAP: /zspslesin17/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy