Przetarg

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska w Szczyrku

25-06-2021, 13:57

Dane kontaktowe

GMINA SZCZYRK
ul. Beskidzka 4,43-370 Szczyrk
e-mail: zamowienia@szczyrk.pl
http:// www.szczyrk.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska w Szczyrku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZYRK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Beskidzka 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczyrk

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-370

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczyrk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczyrk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Soliska w Szczyrku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e6dfb17-d586-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007999/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj! - budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu Soliska w Szczyrku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.szczyrk.pl/zamowienia-publiczne,m,m2,156#content

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@szczyrk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
6. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres maila: zamowienia@szczyrk.pl. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Za datę przekazania innych dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 Pzp.
9. Zamawiający informuje o następujących parametrach skrzynek e-mail która została wskazana powyżej: maksymalna pojemność wiadomości/ z załącznikami: 15 MB ,
10. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach : - .com, - .exe, -.bat, -.msi,
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , wskazany w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz zagospodarowanie terenu Soliska w Szczyrku” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@szczyrk.pl lub pismem na adres siedziby Administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak GKUHiR272.2.2021 pod nazwą ”Budowa wiaty rekreacyjnej wraz zagospodarowanie terenu Soliska w Szczyrku”, prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKUHiR272.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie części działki Soliska w Szczyrku.
1.2. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Beskidy! Kochaj, szanuj, doceniaj!” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
1.3. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
1. Wykonanie nawierzchni chodnika:
■ Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z wykopu.
■ Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.
■ Wylewanie ław betonowych z betonu klasy C16/20 pod krawężniki betonowe oraz C12/15 pod obrzeże betonowe.
■ Montaż krawężników i obrzeży betonowych.
■ Wykonanie posadzki rozbieralnej z kostki betonowej, szarej, prostokątnej o wymiarach 10x20x8 cm.
2. Montaż ogrodzenia:
■ ogrodzenie należy wykonać w formie nowych bariery ochronnej typ olsztyński o wymiarach: długość 1,5 m, wysokość min. 1,5 m (nad gruntem 1,1 m, w gruncie ok. 40 cm). Bariera ochronna złożona ze słupków z ocynkowanej rury stalowej Ø 60,3 mm oraz owalnej rury Ø 48,3 mm o wysokości 55 cm. Bariera malowana proszkowo w kolorze białym. Czerwone pasy wyklejane z folii odblaskowej. Mocowanie bariery do słupków betonowych wkopanych do ziemi.
3. Montaż elementów małej architektury:
■ Montaż ławek parkowych z oparciem i bez oparcia na podbudowie.
■ Ławka parkowa z oparciem.
- Ocynkowana stalowa konstrukcja o wymiarze 196x64x76cm (szer. x dł. x wys), z siedziskiem na wys. 41 cm, pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafit lub RAL 7024. Siedzisko tworzą szczebliny z litego drewna.
■ Ławka parkowa bez oparcia
- Ocynkowana stalowa konstrukcja o wymiarze 186x64x63cm (szer. x dł. x wys), z siedziskiem na wys. 41 cm, pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafit lub RAL 7024. Siedzisko tworzą szczebliny z litego drewna.
■ Montaż koszy na śmieci na przygotowanej podbudowie.
■ Kosz na śmieci z popielnicą
- Ocynkowana stalowa konstrukcja nośna o szerokości 43 cm i wysokości 95 cm, malowana lakierem proszkowym, kolor ciemny grafit lub RAL 9005 lub podobnym. Konstrukcję kotwi się do fundamentu.
■ Montaż totemu informacyjnego w obrębie wiaty rekreacyjnej na przygotowanej podbudowie.
■ Totem informacyjny
- Konstrukcja drewniana wykonana z łat drewnianych (20 x 6 cm) z drzewa iglastego heblowanego mocowana do betonowego postumentu ukrytego w koszu gabionowym dopełnionym klińcem. Kosze wypełnione będą kamieniem łamanym, mrozoodpornym w kolorze grafitowym - np.Gnejs. Wymiary zewnętrzne totemu: szer. 80 cm, wys. 216,5 cm uwzględniając grubość kostki betonowej, gr. 20 cm, z siedziskiem na wys. 44 cm. Siedzisko drewniane gr. 4 cm. Całość posadowiona na fundamencie betonowym (beton klasy C16/20). Wypełnienie konstrukcji drewnianej stanowi stalowa blacha malowana proszkowo w kolorze grafitowym lub RAL 7024 o wymiarach 64x152 cm, przeznaczona do instalowania kart informujących o komunikacji publicznej.
■ Montaż stojaków rowerowych na przygotowanych podbudowach.
■ Stojaki rowerowe
- Stalowa ocynkowana ogniowo konstrukcja o wymiarach 6x60x100cm (szer.x dł. x wys) w kształcie odwróconej litery “U”, malowana lakierem proszkowym, kolor: grafit lub RAL 7024. Konstrukcja zagłębiona w ziemi, kotwiona jest do stopy fundamentowej.
4. Urządzenie zieleni niskiej oraz nasadzenia drzew:
■ Zieleń parkowa średnio-wysoka
- Drzewa liściaste dedykowane do parków, w ilościach określonych w dokumentacji zagospodarowania terenu (np . lipa drobnolistna lub klon pospolity). Drzewa kształtowane i przycinane do wysokości ok. 4 m.
■ Krzewy niskie
- Krzewy iglaste zimozielone dedykowane do parków, w ilościach określonych w dokumentacji zagospodarowania terenu (np. cyprysik, jałowiec, sosna górska). Krzewy kształtowane i docinane do wysokości ok. 1,2 m.
■ Trawniki
- Wykonanie trawników naturalnych. Przykładowy skład mieszanki traw: Kostrzewa czerwona rozłogowa, Kostrzewa czerwona kępkowa, Życica trwała gazon, Kostrzewa szczeciniasta, Wiechlina łąkowa gazonowa.
5. Wykonanie przyłącza elektrycznego:
■ układanie kabli YKXS 3x6 mm2 w ziemi:
6. Montaż opraw i słupów oświetleniowych:
■ Oprawa LED o mocy 36W. Temperatura barwowa źródeł światła: Oprawa musi być wyposażona w panel LED z diodami o
emitowanej barwie światła 3000 K +/- 200 K. Klosz oprawy: Płaskie hartowane szkło. Stopień szczelności komory osprzętu: Min. IP66. Kolor oprawy: 7016 lub podobny.
■ Montaż słupów
Słupy stalowe. Dla słupa stalowego wymaga się minimalnej grubości ścianki 4 mm. Rodzaj zabezpieczenia: słup ocynkowany ogniowo pomalowany w kolorze RAL 7016 lub podobnym. Wysokość słupa: 5m . Konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie , zintegrowana z oprawą.
7. Budowa przyłącza do rozdzielnicy - projektowana wiata będzie zasilana z zewnątrz.
Zakres prac przewiduje wykonanie:
- 42 m rury osłonowej
- 42 m kabla YKXS 3x6 mm2
- Podłączenie do skrzynki.
- Pomiary powykonawcze.
8. Budowlany wiaty rekreacyjnej - Szczyrk Solisko:
a) Podstawowe parametry
■ powierzchnia użytkowa projektowanej części - 20,2 m2
■ kubatura - 80,2 m3
■ ilość kondygnacji lokalu - 1 nadziemna
b) Parametry obiektu:
■ niski - jedna kondygnacja nadziemna
■ o wysokości max. 4,15 m, z dachem dwuspadowym kącie nachylenia połaci 45°
■ bryła budynku o rzucie w kształcie litery L o równych bokach
■ główne wymiary to:
- szerokość/długość - 554 cm
- szerokość ścian szczytowych - 285 cm
■ Wiata rekreacyjna półotwarta z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówka z posypką (imitacja gontu).
■ Przestrzeń będzie osłonięta przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych ścianami z paneli składających się z poziomych listew drewnianych, przechylonych osiowo o 22°.
■ W jednej z „kwater” ściennych będzie umieszczona podświetlana witryna szklana zawierająca tablice informacji turystycznej na temat Szczyrku, Soliska i regionu wraz z mapami i opisami.
■ Jako cokół przewidziany jest mur z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem łamanym o wysokości 40 cm, na którym mocowane są ławki o siedziskach z podwójnej sklejki drewnianej odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
■ Posadzka z kostki betonowej prostokątnej, jasno szarej o wymiarach 10x20x8 cm,
■ Wiata będzie otwarta aż do kalenicy dachu, o płaszczyznach dachu od wewnątrz obłożonych podbitką drewnianą zabezpieczoną przeciwpożarowo, podobnie jak widoczne elementy więźby.
■ Budynek forma, gabarytami i materiałami nawiązuje do bezpośredniego sąsiedztwa, szczególnie do tradycyjnej zabudowy Szczyrku - chat drewnianych o konstrukcji zrębowej lub szkieletowej, ze ścianami pokrytymi deskowaniem poziomym o dachach stromych pokrytych gontem – zastosowano więc materiały naturalne - drewno, kamień, dachówka imitująca gont.
c) Główne elementy konstrukcyjne
■ Wiata posadowiona na betonowych stopach fundamentowych z trzpieniami żelbetowymi posadowionych poniżej strefy przemarzania - 1,2 m p.p.t.
■ Przestrzenie między trzpieniami zostaną wypełnione murem z bloczków betonowych i całość będzie obudowana koszami gabionowymi wypełnionymi kamieniem łamanym (gnejs).
■ Konstrukcje wiaty stanowią słupy drewniane (16 x 16 cm) posadowione na markach stalowych w trzpieniach żelbetowych.
Podparciem części koszowej dachu będzie słup stalowy ocynkowany (HEB 160) mocowany bezpośrednio do stopy fundamentowej.
■ Konstrukcja dachu z krokwi drewnianych (12 x 6 cm) na murłatach drewnianych (16x16 cm) z deska kalenicową.
■ Herb należy wykonać według proporcji przedstawionych na wizualizacji, według wzoru herbu przekazanego przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928210-3 - Wiaty drewniane

34928300-1 - Bariery ochronne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, wykaże, że:
1.4.1. w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego:
a) co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł brutto każda, obejmujące budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego o nośnej konstrukcji drewnianej lub stalowo -drewnianej z wykończeniem elementów/przestrzeni poziomych drewnem o kubaturze minimum 80 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu .
1.4.2. skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika robót w/w specjalności i zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1.4.1. formularz ofertowy;
1.4.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
1.4.3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
1.4.4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1 ppkt. 1.4.3. SWZ, (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzających umocowanie do reprezentowania Wykonawcy ,
1.4.5. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 5, pkt. 5.3 oraz pkt. 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
1.4.6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.4. SWZ (oświadczenie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – art. 117 ust.4 Pzp (załącznik nr 8) .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.2. i 4.3. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 8).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców , oświadczenie o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (Rozdział IV ust. 1.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa w Rozdziale IV ust.2 pkt 2.1.2. SWZ Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa w Rozdziale IV ust.2 pkt 2.1.1. SWZ przedkłada każdy z podmiotów

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy, jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu z powodu przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a określonych poniżej:
1) wystąpienia zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem:
− nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac,
− konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy;
2) gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), które wykluczają prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną ;
3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii,
5) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
6) wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty na przyległych terenach;
7) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
8) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem;
9) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający dopuszcza), w szczególności z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b)aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
c)zaprzestania produkcji materiałów budowlanych lub ograniczenia w ich dostępności, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji Przedmiotu umowy,
d)wad dokumentacji projektowej,
e)zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany;
10)gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w niniejszej umowy.
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePuP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępona na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane