Przetarg

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pałubinku

24-06-2021, 15:19

Dane kontaktowe

GMINA ZBLEWO
ul. Główna 40,83-210 Zblewo
tel. 58 588 43 81
e-mail: gmina@zblewo.pl
http:// https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pałubinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 40

1.5.2.) Miejscowość: Zblewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 588 43 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zblewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pałubinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7f385f7-d4d7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000087/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pałubinku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wyłącznie w sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email:zamowieniapubliczne@zblewo.pl lub gmina@zblewo.pl. Adres strony internetowej do komunikacji to:https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 3. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:3.1. .zip 3.2. .7Z 4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie10MB,orazna ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej
do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.6.2. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8.Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9. Osobą składającą ofertę
powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert.11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 12.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzuceniaoferty.13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego:13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go zawiążący,13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
podlinkiem:https://drive.google.eom/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76IZVKPbkyD/view
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania zplatformazakupowa.pl. 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie , w pkt. 7.9 SWZ określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
została zawarta w pkt. 30 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
została zawarta w pkt. 30 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.35.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pałubinku.
Zadanie będzie zrealizowane w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Pomorskiego udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021". Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji projektowej autorstwa AProjekt Biuro Projektowe mgr inż. Agnieszka Pazdyk z Chojnic, stanowiący Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), pomocniczo w przedmiarach robót i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928210-3 - Wiaty drewniane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1.4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty w zakresie budowy wiaty rekreacyjno-sportowej o konstrukcji drewnianej i wartości nie niższej niż 50.000,00 złotych brutto.
10.1.4.1.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 10.1.4.1, jeżeli przedstawi wykaz wykonanych robót tj. minimum 1 robotę w zakresie budowy wiaty rekreacyjno-sportowej o konstrukcji drewnianej i o wartości nie niższej niż 50.000,00 złotych brutto, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót, potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, a wartość 1 roboty będzie wynosiła nie mniej niż 50.000,00 zł brutto.
10.1.4.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
10.1.4.2.1. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
10.1.4.3. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.-Dz. U. z 2020 r. poz. 220.).
10.2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:1. wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót budowlanych, potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.2.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:1.1. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środkidowodowe.1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.1.1.2.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 11.1.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SWZ. 1.2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. Nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.1.3. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie– w takim przypadku należy wypełnić pkt 7 formularza ofertowego. 1.4. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Oferta powinna być:2.1.sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,2.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 2.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w tym przypadku należy wypełnić pkt 7 formularza ofertowego. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie.1. Przewidywany zakres zmian.1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:1.1.1. wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,1.1.2.przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nieleżących po
stronieWykonawcy,1.1.3.powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,1.1.4. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,1.1.5. wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,1.1.6. wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,1.1.7. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów),1.1.8. wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego,1.1.9. wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,1.10. wystąpienia „siły wyższej", wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice, klęski żywiołowe, epidemie, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar,
eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa" wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami, W związku z ograniczoną ilością znaków pozostały rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzania zawiera pkt 23 SWZ oraz załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 4. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, powinien przedłożyć: 4.1. w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej - umowę regulującą współpracę Wykonawców działających wspólnie (umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej),4.2. dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4.3. kosztorys ofertowy, na podstawie którego dokonano wyliczenia ceny ofertowej, 4.4. Podstawą sporządzenia kosztorysu jest opis przedmiotu zamówienia, przedmiar poglądowy, dokumentacja przetargowa oraz wytyczne Zamawiającego wg SWZ.
2021-06-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane