Przetarg

Rozbudowa OSP w miejscowości Bronisławowo

24-06-2021, 14:57

Dane kontaktowe

Gmina Sadlinki
Kwidzyńska 12,82-522 Sadlinki
tel. 552757510
fax. 552757580
e-mail: urzagmin@sadlinki.pl
http:// www.bip.sadlinki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa OSP w miejscowości Bronisławowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sadlinki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwidzyńska 12

1.5.2.) Miejscowość: Sadlinki

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-522

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 552757510

1.5.8.) Numer faksu: 552757580

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzagmin@sadlinki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadlinki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa OSP w miejscowości Bronisławowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b697c97d-d413-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00093947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000866/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Rozbudowa OSP w miejscowości Bronisławowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.sadlinki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: urzagminy@sadlinki.pl zamowienia@sadlinki.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email urzadgminy@sadlinki.pl, zamowienia@sadlinki.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zawarta
jest w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa OSP w miejscowości Bronisławowo

Zakres robót obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe,
2. Likwidację istniejącego szamba;
3. Wykonanie wykopów i ich zasypanie po wykonaniu fundamentów,
4. Wykonanie fundamentów dobudowy,
5. Wykonanie podsypek, podkładów i izolacji podposadzkowych,
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej,
7. Wykonanie ścian przyziemia dobudowy,
8. Wykonanie wieńców i nadproży,
9. Wykonanie elewacji dobudowy wraz z dociepleniem,
10. Wykonanie połączenia starej części remizy z dobudową, (otwór w ścianie wraz z nadprożem,
11. Wykonanie stropodachu nad dobudową, (konstrukcja, deskowanie, pokrycie wraz z obróbkami blacharskimi, paroizolacja, izolacja termiczna, obudowa stropodachu płytą g.k. od spodu itp.)
12. Wykonanie instalacji elektrycznej w części dobudowywanej,
13. Wykonanie robót wykończeniowych,
14. Wymiana istniejących drzwi garażowych
15. Demontaż grzejnika c.o.,

W sposób szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:
1. zmiany terminu realizacji:
1) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;
2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
3) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
4) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego;
5) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót;
6) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami).
7) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacja finansową , zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2. zmiany wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub zamawiającego
i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;
2) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót,
3) w przypadku określonym w pkt. b) podstawą rozliczenia będzie szczegółowy kosztorys
ofertowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-08

2021-06-24 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane