Przetarg

Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

14-10-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26,43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 06 02,
fax. 33 499 06 02; 499 06 11
e-mail: przetargi@zgm.eu,
http:// www.zgm.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 595903-N-2020 z dnia 2020-10-14 r.

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 499 06 02, , e-mail przetargi@zgm.eu, , faks 33 499 06 02; 499 06 11.
Adres strony internetowej (URL): www.zgm.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgm.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 3C "Zamówienia Publiczne"

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części
Numer referencyjny: ZGM/DZ/159/2020/ADM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w liczbie 10 sztuk, w podziale na 3 części.2. Zamówienie dotyczy lokali położonych w Bielsku-Białej:1) część 1 zamówienia:a) przy ul. Władysława Broniewskiego 26/1,b) przy ul. Partyzantów 7/8,c) przy ul. Montażowej 2a/19,2) część 2 zamówienia:a) przy ul. ks. Piotra Skargi 7/2,b) przy ul. Jana Sobieskiego 36/4,c) przy ul. Stanisława Staszica 6/4,3) część 3 zamówienia:a) przy ul. Jana Kochanowskiego 5/3, b) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21/9, c) przy ul. NMP Królowej Polski 7/17 , d) przy ul. Piastowskiej 6/11a.§ 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.1. Część 1 zamówienia:1) lokal przy ul. Władysława Broniewskiego 26/1: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 20,00 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi załącznik nr 2.1a do Specyfikacji, b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.2) lokal przy ul. Partyzantów 7/8: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 72,93 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych, dostosowania przewodów kominowych oraz instalacyjnych elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, wod-kan , stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.1b do Specyfikacji, b) dokumentacją projektową obejmującą projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji gazowej, w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Partyzantów 7 w Bielsku-Białej, stanowiącą załącznik nr 2.1c do Specyfikacjic) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,3) lokal przy ul. Montażowej 2a/19: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 53,40 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych, stanowiącym łącznie załącznik nr 2.1d do Specyfikacji, b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji. 2. Część 2 zamówienia:1) lokal przy ul. ks. Piotra Skargi 7/2: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 35,35. m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2a do Specyfikacji, b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,2) lokal przy ul. Jana Sobieskiego 36/4: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 37,75 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych i elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2b do Specyfikacji,b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,3) lokal przy ul. Stanisława Staszica 6/4: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 28,73 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2c do Specyfikacji, b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji. 3. Część 3 zamówienia:1) lokal przy ul. Jana Kochanowskiego 5/3 remont pustostanu o powierzchni użytkowej 32,55 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych, stanowiącym łącznie załącznik nr 2.3a do Specyfikacji,b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,2) lokal przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21/9 : remont pustostanu o powierzchni użytkowej 88,20 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych, dostosowania przewodów kominowych oraz instalacyjnych gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3b do Specyfikacji,b) dokumentacją projektową obejmującą projekt remontu i budowy nowej, wewnętrznej instalacji c.o. oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21 w Bielsku-Białej, stanowiącą załącznik nr 2.3c do Specyfikacjic) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,3) lokal przy ul. NMP Królowej Polski 7/17: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 40,65 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych, dostosowania przewodów kominowych oraz instalacyjnych elektrycznych, wod-kan, centralnego ogrzewania, gazowej, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3d do Specyfikacji, b) dokumentacją projektową obejmującą projekt budowy instalacji gazowej, wod-kan i centralnego ogrzewania z zastosowaniem dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym/pustostanie/ przy ul. NMP Królowej Polski 7/17 w Bielsku-Białej, stanowiącą załącznik nr 2.3e do Specyfikacjic) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,4) lokal przy ul. Piastowskiej 6/11a: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 52,73 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych, dostosowania przewodów kominowych oraz instalacyjnych wod-kan, centralnego ogrzewania, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3f do Specyfikacji, b) dokumentacją projektową obejmującą projekt remontu mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 6/11 a , Wewnętrzna instalacja wod-kan i c.o., stanowiącą załącznik nr 2.3g do Specyfikacjic) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 45211341-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421000-4
45421100-5
45442100-8
45310000-3
45330000-9
45333000-0
45262600-7
45331000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 323354,57
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60
60
60

II.9) Informacje dodatkowe: Wskazane w pkt II.8) terminy realizacji zamówienia są najdłuższymi wramach danej części zamówienia. Dla każdego z lokali określone są w Rozdziale III § 2 ust. 1 - 3Specyfikacji terminy indywidualne, liczone od dnia przekazania Wykonawcy lokalu do remontu:1. Część 1 zamówienia:1) lokal przy ul. Władysława Broniewskiego 26/1- w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.2) lokal przy ul. Partyzantów 7/8 - w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,3) lokal przy ul. Montażowej 2a/19 - w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.2. Część 2 zamówienia:1) lokal przy ul. ks. Piotra Skargi 7/2 - w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,2) lokal przy ul. Jana Sobieskiego 36/4 - w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,3) lokal przy ul. Stanisława Staszica 6/4 - w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,3. Część 3 zamówienia:1) lokal przy ul. Jana Kochanowskiego 5/3 - w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,2) lokal przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21/9 - w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,3) lokal przy ul. NMP Królowej Polski 7/17 - w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,4) lokal przy ul. Piastowskiej 6/11a - w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.Place robót (lokale) zostaną przekazane protokolarnie Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez: 1) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie i potwierdził ich wykonanie dowodami, obejmujące co najmniej 3 roboty budowlane w lokalach mieszkalnych, hotelowych, socjalnych itp., których przedmiotem były roboty ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania itp, o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,2) wykazanie, że dysponuje co najmniej:a) co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,b) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne,c) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych lub inne równoważne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: § 3. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy).2. Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 1 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy,3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w § 2.§ 4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku złożenia w postępowaniu ofert przez co najmniej dwóch Wykonawców – Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy (wykaz ofert złożonych w postępowaniu), przekaże Zamawiającemu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 369), o o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.2. Wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej może dołączyć do oferty oświadczenie podpisane w pkt 3.3. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, mogą oni, wraz ze złożeniem oświadczeń o przynależności do tej grupy, przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedłoży na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowania, określonych w Rozdziale V § 1 ust. 1 pkt 2 Specyfikacji :1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm), sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji,2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) musi złożyć dokumenty wymienione w ust. 1.3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten przedkłada dokumenty wymienione w ust. 1.4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa:1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,2) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego przedłoży:1) sporządzony wg załącznika nr 9 do Specyfikacji wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący co najmniej 3 roboty budowlane w lokalach mieszkalnych, hotelowych, socjalnych itp., których przedmiotem były roboty ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania itp, o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 2) dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,3) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Specyfikacji wykaz osób, w którym należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca winien dysponować co najmniej:a) co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,b) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne,c) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych lub inne równoważne,4) dokumenty potwierdzające:a) posiadanie przez osobę, o której mowa w pkt 3 lit. a) wymaganych uprawnień oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,b) posiadanie przez osobę, o której mowa w pkt 3 lit. b) aktualnych świadectw kwalifikacyjnych D i E,c) posiadanie przez osobę, o której mowa w pkt 3 lit. c) aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E,3. W przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca przedłoży:1) dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby dokumenty wskazane w ust. 1 stosownie do zakresu w jakim będą one uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia,2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby albo innego dokumentu, potwierdzającego oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy, które to zobowiązanie w szczególności będzie określać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, stosownie do zakresu w jakim będą one uczestniczyć przy realizacji niniejszego zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,2) szczegółowych kosztorysów ofertowych remontu poszczególnych lokali, sporządzonych odrębnie dla każdego z lokali z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII, wykonanych na podstawie przedmiarów robót, dokumentacji projektowych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierających ceny jednostkowe poszczególnych robót w kolejności ujętej w przedmiarach robót, z uwzględnieniem rodzajów zastosowanych materiałów i sprzętu z uwzględnieniem wszystkich parametrów i wymogów technologicznych ujętych w przedmiarach robót, dokumentacjach projektowych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierających wyceny wszystkich pozycji przedmiarów robót i muszą być zgodne z zakresami określonymi w przedmiarach robót (pozycjami, opisami i katalogami). W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana, 3) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia),4) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia),5) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 15 do Specyfikacji,6) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 11 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane,7) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł,8) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,9) dowodu wniesienia wadium.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3 – 5.3. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (pkt II oświadczenia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
ROZDZIAŁ IX - WADIUM§ 1. Wysokość i forma wadium. 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.2. Wysokość wadium wynosi:1) dla części 1 zamówienia – 1 000,00 zł (sł: tysiąc złotych),2) dla części 2 zamówienia – 2 000,00 zł (sł: dwa tysiące złotych),3) dla części 3 zamówienia – 2 000,00 zł (sł: dwa tysiące złotych).3. Wadium może być wniesione w następujących formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.§ 2. Wadium w formie pieniężnej. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ/159/2020/ADM – remont pustostanów: część .... zamówienia” przed upływem terminu składania ofert. 2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. § 3. Wadium w formie niepieniężnej. 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). 2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale.§ 4. Zwrot wadium. 1. Zamawiający zwraca Wykonawcom wniesione wadium niezwłocznie w następujących sytuacjach:1) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,2) po unieważnieniu postępowania,3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,4) po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci przelewem: 1) na rachunek bankowy wskazany w ofercie jako rachunek do zwrotu wadium,2) na rachunek z którego zostało wpłacone, w przypadku niewskazania w ofercie rachunku do zwrotu wadiumz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.3. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci zgodnie z dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie gwarancji lub poręczenia. W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadium zostanie zwrócony na adres siedziby Wykonawcy.§ 5. Ponowne wniesienie wadium.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie § 4 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.§ 6. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) z przyczyn leżących po jego stronie nie jest możliwe zawarcie umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
okres rękojmi i gwarancji30,00
kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy przewidziane są w § 17 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 12 do SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia:§ 17. Zmiany umowy1. Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 – 1e ustawy.2. W oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – w części obejmującej wynagrodzenie brutto za roboty oraz usługi bądź dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,2) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót zaniechanych, dodatkowych, zamiennych i odmiennych, o których mowa w § 7 ust. 1,3) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub odmiennych, o których mowa w § 7 ust. 1,4) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w § 2 ust. 3,5) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu umowy albo skróci czas realizacji poszczególnych robót, jak i całości przedmiotu umowy,6) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,7) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służb ochrony zabytków.3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1, 1a, 1b i 1e podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu (art. 144. ust. 2 ustawy).4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 144 ust. 3 ustawy).5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w następujących przypadkach:1) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w specyfikacji,2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,3) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części robót podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych robót,4) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót, zmiana nr rachunku bankowego),2) zmiany danych teleadresowych.3) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 7.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta oraz załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: remont 3 lokali mieszkalnych - pustostanów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje:1) remont lokalu przy ul. Władysława Broniewskiego 26/1: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 20,00 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi załącznik nr 2.1a do Specyfikacji, b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,2) remont lokalu przy ul. Partyzantów 7/8: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 72,93 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych, dostosowania przewodów kominowych oraz instalacyjnych elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, wod-kan , stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.1b do Specyfikacji, b) dokumentacją projektową obejmującą projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji gazowej, w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Partyzantów 7 w Bielsku-Białej, stanowiącą załącznik nr 2.1c do Specyfikacjic) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,3) remont lokalu przy ul. Montażowej 2a/19: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 53,40 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych, stanowiącym łącznie załącznik nr 2.1d do Specyfikacji, b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0, 45262600-7, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 72697,62
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
okres rękojmi i gwarancji30,00
kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany w pkt 4) termin realizacji jest najdłuższym w części 1zamówienia. Dla każdego z lokali określone są w Rozdziale III § 2 ust. 1 Specyfikacji terminy indywidualne liczone od dnia przekazania Wykonawcy lokalu do remontu: a) lokal przy ul. Władysława Broniewskiego 26/1 - do 30 dni, b) lokal przy ul. Partyzantów 7/8 - do 60 dni , c) lokalu przy ul. Montażowej 2a/19 - do 30 dni.


Część nr: 2Nazwa: remont 3 lokali mieszkalnych - pustostanów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) lokal przy ul. ks. Piotra Skargi 7/2: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 35,35. m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2a do Specyfikacji, b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,2) lokal przy ul. Jana Sobieskiego 36/4: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 37,75 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych i elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2b do Specyfikacji,b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,3) lokal przy ul. Stanisława Staszica 6/4: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 28,73 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.2c do Specyfikacji, b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0, 45262600-7, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 98886,66
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres rękojmi i gwarancji30,00
kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany w pkt 4) termin realizacji jest najdłuższym w części 2zamówienia. Dla każdego z lokali określone są w Rozdziale III § 2 ust. 2 Specyfikacji terminy indywidualne,liczone od dnia przekazania Wykonawcy lokalu do remontu: a) lokal przy ul. ks. Piotra Skargi 7/2 - do 30 dni, b) lokal przy ul. Jana Sobieskiego 36/4 - do 60 dni, c) lokal przy ul. Stanisława Staszica 6/4 - do 30 dni


Część nr: 3Nazwa: remont 4 lokali mieszkalnych - pustostanów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części 3 obejmuje:1) lokal przy ul. Jana Kochanowskiego 5/3 remont pustostanu o powierzchni użytkowej 32,55 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych, stanowiącym łącznie załącznik nr 2.3a do Specyfikacji,b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,2) lokal przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21/9 : remont pustostanu o powierzchni użytkowej 88,20 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych, dostosowania przewodów kominowych oraz instalacyjnych gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3b do Specyfikacji,b) dokumentacją projektową obejmującą projekt remontu i budowy nowej, wewnętrznej instalacji c.o. oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku mieszkalnym przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21 w Bielsku-Białej, stanowiącą załącznik nr 2.3c do Specyfikacjic) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,3) lokal przy ul. NMP Królowej Polski 7/17: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 40,65 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych, dostosowania przewodów kominowych oraz instalacyjnych elektrycznych, wod-kan, centralnego ogrzewania, gazowej, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3d do Specyfikacji, b) dokumentacją projektową obejmującą projekt budowy instalacji gazowej, wod-kan i centralnego ogrzewania z zastosowaniem dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym/pustostanie/ przy ul. NMP Królowej Polski 7/17 w Bielsku-Białej, stanowiącą załącznik nr 2.3e do Specyfikacjic) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,4) lokal przy ul. Piastowskiej 6/11a: remont pustostanu o powierzchni użytkowej 52,73 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, zgodnie z: a) przedmiarami robót ogólnobudowlanych, dostosowania przewodów kominowych oraz instalacyjnych wod-kan, centralnego ogrzewania, stanowiącymi łącznie załącznik nr 2.3f do Specyfikacji, b) dokumentacją projektową obejmującą projekt remontu mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 6/11 a , Wewnętrzna instalacja wod-kan i c.o., stanowiącą załącznik nr 2.3g do Specyfikacjic) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,z zastrzeżeniem postanowień § 2 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211341-1, 45421000-4, 45421100-5, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0, 45262600-7, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 151770,29
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
okres rękojmi i gwarancji 30,00
kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazany w pkt 4) termin realizacji jest najdłuższym w części 3zamówienia. Dla każdego z lokali określone są w Rozdziale III § 2 ust. 3 Specyfikacji terminy indywidualne,liczone od dnia przekazania Wykonawcy lokalu do remontu: a) lokal przy ul. Jana Kochanowskiego 5/3 - do 14 dni, b) lokal przy ul. Zygmunta Krasińskiego 21/9 - do 60 dni, c) lokal przy ul. NMP Królowej Polski 7/17 - do 60 dni, d) lokal przy ul. Piastowskiej 6/11a - do 60 dni.