Przetarg

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w celu zwiększenia efektywności energetycznej

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Iłowo-Osada
Wyzwolenia 5,13-240 Iłowo-Osada
tel. 23 654 14 60
fax. 23 654 10 14
e-mail: sekretariat@ugilowo-osada.pl
http:// https://biuletyn.net/ilowo-osada/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542657-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Gmina Iłowo-Osada: Modernizacja budynków użyteczności publicznej w celu zwiększenia efektywności energetycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowo-Osada, krajowy numer identyfikacyjny 13037812000000, ul. Wyzwolenia  5 , 13-240  Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 23 654 14 60, e-mail sekretariat@ugilowo-osada.pl, faks 23 654 10 14.
Adres strony internetowej (URL): https://biuletyn.net/ilowo-osada/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://biuletyn.net/ilowo-osada/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://biuletyn.net/ilowo-osada/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, kurierem, posłańcem
Adres:
Urząd Gminy Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynków użyteczności publicznej w celu zwiększenia efektywności energetycznej
Numer referencyjny: RI.271.6.2020.PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie modernizacji budynków użyteczności publicznej w celu zwiększenia efektywności energetycznej, z podziałem na zadania (części):Zadanie (część) nr 1 Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zespole Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej”Zadanie (część) nr 2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej”Ogólny zakres robót dla poszczególnych części:Część 1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zespole Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznejZadanie dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie.Zakres projektu obejmuje roboty budowlane wynikające z audytów energetycznych związane z ulepszeniem termomodernizacyjnym i oświetleniowym m.in.:a) docieplenie ścian fundamentowych, b)wykonanie opaski, c) naprawa pęknięć i rys ścian zewnętrznych,d) docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu (z pracami towarzyszącymi),e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej),f) modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., kotłowni (w tym wymiana nisko sprawnych kotłów gazowych na kocioł kondensacyjny gazowy), g) wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na energooszczędne, h) wykonanie instalacji odgromowej, i) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, j) prace rozbiórkowe i remontowe towarzyszące (niezbędne do wykonania w ramach ww. prac termomodernizacyjnych– zgodnie z audytem i dokumentacją techniczną,)k) ochrona przyrody – montaż budek lęgowych,i) pozostałe prace stanowiące koszty niekwalifikowalne: roboty malarskie, schody zewnętrzne, murki zewnętrzne, balustrady zewnętrze, daszki nad drzwiami wejściowymi.Część nr 2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznejZadanie dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu.Zakres projektu obejmuje roboty budowlane wynikające z audytów energetycznych związane z ulepszeniem termomodernizacyjnym i oświetleniowym m.in.:a) docieplenie ścian fundamentowych, b) wykonanie opaski, c) naprawa pęknięć i rys ścian zewnętrznych,d) docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu (z pracami towarzyszącymi),e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej),f) modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., kotłowni (w tym wymiana nisko sprawnego kotła gazowego na kocioł kondensacyjny gazowy), g) wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na energooszczędne, h) wykonanie instalacji odgromowej, i) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, j) prace rozbiórkowe i remontowe towarzyszące (niezbędne do wykonania w ramach ww. prac termomodernizacyjnych– zgodnie z audytem i dokumentacją techniczną,k) ochrona przyrody – montaż budek lęgowych, l) pozostałe prace stanowiące koszty niekwalifikowalne: roboty malarskie, schody zewnętrzne, murki zewnętrzne, balustrady zewnętrzne, daszki nad drzwiami wejściowymi,1.2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj.a) Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt budowlany i audyt energetyczny zadanie nr 1, b) Załącznik nr 1a SIWZ: Projekt budowlany i audyt energetyczny zadanie nr 2c) Załącznik nr 2 SIWZ: Przedmiar robót-zadanie nr 1, d) Załącznik nr 2a do SIWZ: Przedmiar robót zadanie nr 2,e) Załącznik nr 3 do SIWZ: Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych,– dla zadania nr 1f) Załącznik nr 3a do SIWZ: Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych,– dla zadania nr 2Po wykonaniu robót przez wykonawcę, należy wykonać prace porządkowe. Realizacja inwestycji zadanie nr 1 i zadanie nr 2 musi uwzględniać wymogi ochrony przyrody (w tym realizacja postanowień i obowiązków wynikających z wydanych w terminie późniejszym decyzji derogacyjnych).Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte wywiezie materiałów rozbiórkowych np. we własne miejsce składowania.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu robót, w zakresie ich bezpieczeństwa, przez cały okres realizacji robót budowlanych.Wykonawca zapewnią, oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych oraz kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty

II.5) Główny kod CPV: 45400000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421000-4
45330000-9
45261215-4
09331200-0
45321000-3
45331100-7
44621220-7
45310000-3
45311000-0
45400000-1
45440000-3
45430000-0
45310000-3
45330000-9
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-16
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-06-25 2021-09-16

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie zostanie zrealizowane w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie działdowskim, gminie Iłowo-Osada, miejscowości: Iłowo-Osada i NarzymZamówienie (zadanie nr 1 i nr 2) należy zrealizować w terminie:a) Termin przekazania terenu robót: w dniu udzielenia zamówienia.b) Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – 25.06.2021 r.c) Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: do dnia 16.09.2021r.Wykonawca będzie zobowiązany przed okresem lęgowym zabezpieczyć miejsca, w którym ptaki mogłyby założyć gniazda, aby rozpocząć roboty w terminie określonym w pkt. b.Do upływu wyżej wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Dla części nr 1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie budynku, w której zakres wchodziły roboty polegające na: wykonaniu modernizacji energetycznej budynku, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto,-Dla części nr 2 - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie budynku, w której zakres wchodziły roboty polegające na: wykonaniu modernizacji energetycznej budynku, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł nettoW przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.2. Dla części nr 1 Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy/ robót, którego skieruje do realizacji zamówienia, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia- Dla części nr 2 Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy/ robót, którego skieruje do realizacji zamówienia, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówieniaWykonawca posiadający doświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 zdobyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, winien wykazać się doświadczeniem nie mniejszym niż wymienione w pkt. 1 i 2.(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w zakresie wskazanym w pkt. 1 i 2 musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. b)oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 3stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 oraz załączniku Nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 -zadanie nr 1 i nr 8a -zadanie nr 2 wraz z załączeniem dowodów, że wykazana robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 8 (zadanie nr 1)do SIWZ i nr 8a (zadanie nr 2) do SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2.Wykaz osób do realizacji zadania potwierdzający, że Wykonawca dysponuje kierownikiem robót,którego skieruje do realizacji zamówienia, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 9 (zadanie nr 1) do SIWZ i nr 9a do SIWZ -(zadanie nr 2).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 2.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a wykonawca wskazał towraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3. Zamawiający żąda dołączenia do złożonej oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę metodą uproszczoną dla każdej części. 4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: -dla zadania nr 1: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) -dla zadania nr 2: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:a) w pieniądzu – przelewem lub wpłatą na rachunek Zamawiającego :09 1020 3541 0000 5802 0326 9982 z dopiskiem: wadium na RI.271.6.2020.PN dla zadania nr 1, wadium na RI.271.4.2017.PN dla zadania nr 2.b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).3. Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania wadium jest wnoszone.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Kserokopia takiego dokumentu powinna stanowić integralną część oferty, natomiast oryginał dokumentu winien być dołączony do oferty.5. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (kserokopię przelewu lub dowodu wpłaty włączyć do oferty).W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy :1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za spełnione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 13.1. SIWZ lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.10. Zamawiający zwraca wadium:1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp;2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;3) niezwłocznie, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 13.9.1) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi10,00
termin zapłaty30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne warunki postanowień umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jaką Zmawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorach umowy stanowiącymi Załącznik nr 11 i nr 11a do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający w celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla każdej części zamówienia. 2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w dniu podpisania umowy w jednej z form i na zasadach określonych w art. 148 PZP. 3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zwróci w terminie określonym w pkt 18.3 SIWZ zabezpieczenie w wysokości 70%, pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi zostanie zwrócona przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez Zamawiającego zmian określonych w ust. 2 oraz w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp2. Zamawiający określa następujący zakres przewidywanych zmian umowy:1) zmiana wynagrodzenia:a) w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług2) zmiana terminu realizacji w wyniku: a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie określonym w umowie. Udowodnienie okoliczności spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin jej zaistnienia oraz uzyskuje podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego potwierdzający zaistnienie działania siły wyższej. b) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie, w przypadku gdy wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie. Udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin ich zaistnienia oraz uzyskuje podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego potwierdzający zaistnienie działania anomalii pogodowej.c) Wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były nietypowe dla danej pory roku (np. wystąpiła powódź, huragan, ekstremalne temperatury lub opady itp.). Jednocześnie Wykonawca powinien tak rozplanować harmonogram prac, aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne.d) Konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, pozyskania pozwoleń , zgód, decyzji, na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć, e) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń,f) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,g) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,h) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,i) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.- zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności.3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 w pkt. 2 lit a-i okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-01-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że zamierza pozyskać na przedmiotowe zamówienie środki finansowe w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat AZgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a okoliczność taka zaistniałaby w trakcie prowadzonego postępowania
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zespole Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie w celu zwiększenia efektywności energetycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie.Zakres projektu obejmuje roboty budowlane wynikające z audytów energetycznych związane z ulepszeniem termomodernizacyjnym i oświetleniowym m.in.:a) docieplenie ścian fundamentowych, b)wykonanie opaski, c) naprawa pęknięć i rys ścian zewnętrznych,d) docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu (z pracami towarzyszącymi),e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej),f) modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., kotłowni (w tym wymiana nisko sprawnych kotłów gazowych na kocioł kondensacyjny gazowy), g) wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na energooszczędne, h) wykonanie instalacji odgromowej, i) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, j) prace rozbiórkowe i remontowe towarzyszące (niezbędne do wykonania w ramach ww. prac termomodernizacyjnych– zgodnie z audytem i dokumentacją techniczną,)k) ochrona przyrody – montaż budek lęgowych,i) pozostałe prace stanowiące koszty niekwalifikowalne: roboty malarskie, schody zewnętrzne, murki zewnętrzne, balustrady zewnętrze, daszki nad drzwiami wejściowymi.1.2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj.Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt budowlany i audyt energetyczny zadanie nr 1, Załącznik nr 2 SIWZ: Przedmiar robót-zadanie nr 1, Załącznik nr 3 do SIWZ: Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych,– dla zadania nr 1Po wykonaniu robót przez wykonawcę, należy wykonać prace porządkowe. Realizacja inwestycji zadanie nr 1 musi uwzględniać wymogi ochrony przyrody (w tym realizacja postanowień i obowiązków wynikających z wydanych w terminie późniejszym decyzji derogacyjnych).Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte wywiezie materiałów rozbiórkowych np. we własne miejsce składowania.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu robót, w zakresie ich bezpieczeństwa, przez cały okres realizacji robót budowlanych.Wykonawca zapewnią, oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych oraz kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-7, 45421000-4, 45330000-9, 45261215-4, 09331200-0, 45321000-3, 45331100-7, 44621220-7, 45310000-3, 45311000-0, 45400000-1, 45440000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi10,00
termin zapłaty30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu w celu zwiększenia efektywności energetycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu.Zakres projektu obejmuje roboty budowlane wynikające z audytów energetycznych związane z ulepszeniem termomodernizacyjnym i oświetleniowym m.in.:a) docieplenie ścian fundamentowych, b) wykonanie opaski, c) naprawa pęknięć i rys ścian zewnętrznych,d) docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu (z pracami towarzyszącymi),e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej),f) modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., kotłowni (w tym wymiana nisko sprawnego kotła gazowego na kocioł kondensacyjny gazowy), g) wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na energooszczędne, h) wykonanie instalacji odgromowej, i) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, j) prace rozbiórkowe i remontowe towarzyszące (niezbędne do wykonania w ramach ww. prac termomodernizacyjnych– zgodnie z audytem i dokumentacją techniczną,k) ochrona przyrody – montaż budek lęgowych, l) pozostałe prace stanowiące koszty niekwalifikowalne: roboty malarskie, schody zewnętrzne, murki zewnętrzne, balustrady zewnętrzne, daszki nad drzwiami wejściowymi,Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj.Załącznik nr 1a SIWZ: Projekt budowlany i audyt energetyczny zadanie nr 2Załącznik nr 2a do SIWZ: Przedmiar robót zadanie nr 2,Załącznik nr 3a do SIWZ: Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych,– dla zadania nr 2Po wykonaniu robót przez wykonawcę, należy wykonać prace porządkowe. Realizacja inwestycji zadanie nr 2 musi uwzględniać wymogi ochrony przyrody (w tym realizacja postanowień i obowiązków wynikających z wydanych w terminie późniejszym decyzji derogacyjnych).Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte wywiezie materiałów rozbiórkowych np. we własne miejsce składowania.Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu robót, w zakresie ich bezpieczeństwa, przez cały okres realizacji robót budowlanych.Wykonawca zapewnią, oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych oraz kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-7, 45421000-4, 45330000-9, 45261215-4, 09331200-0, 45321000-3, 45331100-7, 44621220-7, 45310000-3, 45311000-0, 45400000-1, 45440000-3, 45430000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-06-25
data zakończenia: 2021-09-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi10,00
termin zapłaty30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: