Przetarg

Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej

21-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Korfantów
ul. Rynek 4,48-317 Korfantów
tel. 077 4343820 w. 44
fax. 774 343 817
e-mail: korfantow@korfantow.pl
http:// www.korfantow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 542592-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Gmina Korfantów: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Przedsięwzięcie: 2.1.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Tytuł projektu: „Słodka kraina”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Korfantów, krajowy numer identyfikacyjny 53840300000000, ul. ul. Rynek  4 , 48-317  Korfantów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4343820 w. 44, e-mail korfantow@korfantow.pl, faks 774 343 817.
Adres strony internetowej (URL): www.korfantow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.korfantow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.korfantow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4,48-317 Korfantów - I piętro, pokój nr 8, Sekretariat
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej
Numer referencyjny: IKI.VI.271.3.2020.JT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową drewnianej wiaty biesiadnej w Ścinawie Małej, na działce nr 77/2, w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Korfantów: „Słodka kraina”.Przedmiot zamówienia obejmuje również okres gwarancji i rękojmi po zakończeniu zadania inwestycyjnego.Zakres prac obejmuje m. in. wykonanie konstrukcji wiaty z pokryciem blachodachówką, orynnowaniem i pozostałymi pracami dekarsko-ciesielskimi, wykonanie odprowadzenia wody opadowej z dachu wiaty, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zapewnienie kierowania budową przez Kierownika Budowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ wraz z załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 34928210-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223000-9
45261000-4
45111200-0
45233250-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: w dniu podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. doświadczenie:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: dwa zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. dwie roboty budowlane, polegające na realizacji prac związanych z budową wiat lub altan drewnianych lub budynków o konstrukcji drewnianej lub budowli o konstrukcji drewnianej o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto – warunki minimalne dla każdej wykonanej roboty.Wykonawca winien złożyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo zakończone.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII.A pkt 4 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ).Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w w rozdziale VIII.B pkt 1 ppkt 1) SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 6 Do SIWZ).2. osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, który od co najmniej 5 lat posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII.A pkt 4 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ).Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w w rozdziale VIII.B pkt 1 ppkt 2 SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 7 Do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu zrealizowanych robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,1.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy; 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżelidotyczy; 3.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:a) Pieniądzu – wadium uznane zostanie za wniesione skutecznie wyłącznie wtedy, gdy będzie zaksięgowane na koncie Zamawiającego do dnia i godziny, w której upływa termin składania ofert. Jeżeli w godzinie, w której upływa termin składania ofert wadium nie będzie zaksięgowane na koncie Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: a) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Prudnik O/Korfantów Nr konta: 43 8905 1010 9001 0000 0084 0001 (kopię potwierdzenia wpłaty proszę dołączyć do oferty). b) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np.: umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów.4. Zwrot wadium:a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.7. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego:Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane),c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.8. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem ust. 2.2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym;2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1);3) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowlanego, czy polepszeniem warunków eksploatacji, bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;4) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego, czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmiany przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym,b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie wymogów technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), d) konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY,f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,h) konieczności zmiany finansowania,i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,j) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań;6) zmiana finansowania:a) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2),b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3), 4) lub 5),c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 7),d) w przypadku zmian w planie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3) lub 4); o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ.3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:• ad. pkt 1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego,• ad. pkt. 2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia WYKONAWCY określonego kwotą na podstawie cen jednostkowych w § 2 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego lub zwiększonego zakresu rzeczowego obliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego,• ad. pkt. 3) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną, zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnianiem, z zastrzeżeniem, że ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz: z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY,• ad. pkt. 4) zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem, pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY,• ad. pkt 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) o okres umożliwiający osiągniecie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. d) o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad 7 dni, lit. e) o okres proporcjonalny do zmniejszonego lub zwiększonego zakresu, lit. f) o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów, lit. g) o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy, lit. h) o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. i) o okres wynikający ze zmian w pianie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy), lit. j) o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lit. k) o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,• ad. pkt. 6) zmiana finansowania: lit. a) stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 1) i 2), lit. b) w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, lit. c) stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad. pkt 7), lit. d) w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,• ad. pkt. 7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY: lit. a) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszy umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz: wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek WYKONAWCY o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, lit. b) zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad. pkt 3) i 4), o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, ustaloną przez Strony stosownym protokołem w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub innych nośników cenotwórczych.4 Nie jest dopuszczalna zmiana WYKONAWCY, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa.5 Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 3, pkt 3, pkt 4 lit. b) – c), pkt 5 – 6 oraz w ust. 1a – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 6 Dodatkowo wprowadza się następujące możliwości zmiany umowy:1) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,2) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów,3) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ,4) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez WYKONAWCĘ niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów,5) koniecznością wykonania robót zamiennych,6) koniecznością wprowadzenia zmian projektowych.7 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.8 Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) sposób inicjowania zmian:a) zmiana umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek Stron;b) WYKONAWCA wnioskuje do ZAMAWIAJĄCEGO w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany;c) ZAMAWIAJĄCY wnioskuje do WYKONAWCY w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO, protokół konieczności itp. 3) w rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.9. Projekt aneksu przygotowuje ZAMAWIAJĄCY. 10. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH